Reklamační řád

Pro nás je nejdůležitější spokojenost zákazníka, proto věnujeme každé stížnosti, zadané reklamaci mimořádnou pozornost. Tvá reklamace bude řešena v co nejkratším čase podle následujících kroků.

V případě reklamace vyplň náš reklamační formulář kliknutím sem
 

Reklamační řád


 

 1. Pokud máte jakékoliv problémy s kvalitou výrobku, který jste si u nás zakoupili, informujte nás o tom co nejdříve telefonicky, nebo e-mailem.
   
 2. Vyplňte reklamační formulář a vyberte nejbližší sběrné místo společnosti Packeta, kam výrobek odevzdáte.
   
 3. Po vyplnění formuláře náš zákaznický servis zkontroluje údaje a pošle číslo reklamace, spolu s Packeta kódem na uvedenou e-mailovou adresu. 
   
 4. Výrobek zabalte nejlépe do původního obalu nebo, do kartonové krabice a fólie (kurýrní služba neodpovídá za poškozené výrobky).
   
 5. Na balík napište číslo reklamace, které vám bylo zasláno e-mailem.
   
 6. Nejpozději do 7 dnů od vyplnění formuláře odevzdejte výrobek na nejbližším výdejním místě Packeta. Při předávání balíčku uveďte kód Packeta a své jméno, abychom mohli balíček snadno identifikovat.
   
 7. Po obdržení výrobku a posouzení jeho stavu vás budeme neprodleně kontaktovat.
   
 8. Po opravě, nebo výměně bude výrobek bezplatně vrácen na balicí místo společnosti Packeta.


Nahlásit reklamaci můžete následovně:
Tel.: +420 704 971 600
E-mail: warranty@furbify.cz

 

 

Záruka vrácení penězNa všechny produkty se vztahuje 30 denní záruka vrácení peněz, během níž můžete produkt kdykoli vrátit a my vám vrátíme cenu.

 1. Číslo bankovního účtu, na který může být cena produktu převedena zpět. V případě platby kartou vám bude částka vrácena automaticky bez nutnosti zadávat číslo bankovního účtu.
   
 2. Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy.
   
 3. Výrobek pečlivě zabalte (nejlépe do originální krabice), aby se při přepravě nepoškodil. V opačném případě může být výrobek poškozen nebo rozbít a my nebudeme moci vrátit kupní cenu. 
   
 4. Na balíček napište číslo objednávky nebo storna, které jsme vám zaslali e-mailem.
   
 5. Nejpozději do 7 dnů od vyplnění formuláře odevzdejte výrobek na nejbližším výdejním místě Packeta. Při předávání uveďte kód Packeta a své jméno.

Kupní částku vrátíme do 14 dnů od obdržení a kontroly produktu (pokud není produkt poškozen). Nemůžeme vrátit peníze za software (ESET, Office 365 atd.), který byl otevřen a zaregistrován na e-mailovou adresu.

Cen služby (např. potisk klávesnici, instalace softwarových balíčků) se rovněž nevracejí.

 

Reklamační řádI. Všeobecná ustanovení
1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů a společností furbify sro, se sídlem Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44 827 385, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Nitra, oddíl: Sro, Vložka č .: 24836/N, DIČ: 2022851589 (dále jen "prodávající") při uplatňování nároků z vad zboží. Pokud je kupující podnikatelským subjektem, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím upravuje Obchodní zákoník v platném znění. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem, že s jejich ustanoveními souhlasí a zavazuje se řídit se jimi ve všech vztazích s prodávajícím.

II. Délka záruky

1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, v případě, že tento den nelze určit, záruční doba začíná běžet dnem zaplacení kupní ceny zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a za vady, které se na výrobku vyskytnou a kupující je uplatní během záruční doby ve smyslu tohoto Reklamačního řádu a Všeobecných obchodních podmínek. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady ihned, jak je zjistil, nebo jak je při náležité péči zjistit měl a mohl. Ve smyslu platných právních předpisů je prodávající povinen poskytovat 12měsíční záruční dobu na jím prodávané zboží, prodávající má však zájem na poskytování kvalitních služeb, a proto nad rámec zákona garantuje kupujícímu dvouletou záruku na všechny výrobky zakoupené prostřednictvím webových portálů prodávajícího. Poslední věta tohoto ustanovení se netýká reklamace spotřebního materiálu ve smyslu článku V. tohoto Reklamačního řádu.

2. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží.

III. Záruční podmínky
1. Kupující je povinen překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození obalů) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky (nesedí počet balíků, poškozené balíky), a o odmítnutí zásilky neprodleně informovat prodávajícího. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní (nesedí počet balíků s přepravním listem) a potvrdí svým podpisem korektní doručení, nelze reklamaci dodatečně uplatnit. Prodávající vyvíjí maximální snahu zajistit profesionální a bezchybné doručování zboží, pokud by však došlo k vadné dodávce zboží a šlo by o zjevnou vadu, po potvrzení bezchybné dodávky zboží kupujícím, jsou možnosti prodávajícího vůči doručovatelům zboží značně omezené, přesto prodávající vyvine snahu takovou reklamaci vyřešit, proto je třeba bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího zasláním emailu na warranty@furbify.cz.

2. V případě, že kupující uplatní reklamaci řádně a v rámci záruční doby, prodávající vyřídí tuto reklamaci ve smyslu tohoto reklamačního řádu a platných právních předpisů. Kupující vyplní reklamaci prostřednictvím formuláře: www.furbify.cz/account/claims/new

Místem pro uplatnění reklamace je adresa provozovny prodávajícího: furbify s. r. o., Osada Reviczkého 38, 946 03 Kolárovo, SR.

3. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou nebo doručit osobně na adresu provozu (kupující musí zvolit takovou přepravní službu, která zboží doručí přímo na adresu provozu, zásilky prodávající nevyzvedne u přepravce a budou pravděpodobně vráceny zpět). Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, pokud se s prodávajícím nedohodl jinak e-mailem nebo telefonicky), kopii dokladu potvrzujícího uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek a Záruční list, pokud jde o výrobek s evidovaným sériovým číslem, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Náklady na zaslání zboží kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

4. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující při uzavírání smlouvy (objednávky) upozorněn. Pokud jde o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

5. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných výrobků s jinými, ani se softwarovými aplikacemi.

6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným používáním, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinkem přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

7. Dále se záruka nevztahuje na poškození zboží:
7.1 způsobené mechanickým poškozením,
7.2 způsobené elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
7.3 pokud bylo zboží používáno v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy byly značně odlišné od standardních podmínek, v jakých se zboží obvykle využívá, zejména v případě, že byly podmínky odlišné, než stanovuje výrobce zboží pro jeho použití.
7.4 způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
7.5 ke kterému došlo v důsledku působení počítačových virů nebo jiného malwaru,
7.6 pokud se vada projevuje pouze při použití softwaru, který vykazuje znaky nelegální kopie, a jehož legální způsob nabytí kupující nedokáže prokázat, nebo použitím nevhodného spotřebního materiálu,
7.7 poškozeného nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
7.8 způsobené provedením nekvalifikovaného zásahu nebo změnou parametrů,
7.9 které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
7.10 při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
7.11 pokud bylo poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

8. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábaná apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční podmínky výrobce software.

9. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáží nebo instalací zboží pracovníky prodávajícího (pouze na zakoupené části u prodávajícího).

10. U výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

11. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat na opravu, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém nebo jiném systému.

IV. Způsob vyřízení reklamace
Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy není možné tuto vadu později reklamovat). V případě, že prodávající vadu neodstraní ani zboží nevymění za stejné zboží bez vad, má kupující nárok na vrácení peněz, které prodávajícímu za zboží zaplatil. Prodávající také vyřídí reklamaci vrácením peněz kupujícímu v případě, že se na zboží vyskytne tatáž vada minimálně třikrát, tj. zboží již bylo minimálně dvakrát reklamované ze stejného důvodu.

2. Reklamaci zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejvýše však ve lhůtách určených příslušnými právními předpisy. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace, pokud byla vada odstraněna, v případě výměny zboží začíná běžet nová 24měsíční záruční doba.

3. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího, že jeho reklamace byla vyřízena, a to telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud kupující zaslal zboží na reklamaci prostřednictvím přepravní služby, prodávající odešle zboží na adresu kupujícího rovněž přepravní službou.

4. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.


V. Spotřební materiál
1. Pokud je obsahem balení nebo předmětem koupě spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, akumulátor, napájecí AC adaptér, atd), jeho životnost je 6 měsíců, pokud není výslovně uvedeno jinak. Na baterie notebooků se vztahuje šestiměsíční záruka. Ke všem renovovaným notebookům je zdarma dodávána nabíječka. Nabíječky typu C nemusí být dodávány s nabíječkou odpovídající značce notebooku. Tyto nabíječky jsou bezpečné a fungují stejně dobře jako nabíječky vlastní značky notebooku, protože standard Type-C je univerzální. Reklamace tohoto typu mohou být zamítnuty.