Ochrana osobních údajů

Pokud nakupuješ na stránce www.furbify.cz, tvé osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen: „GDPR“). 


Informační povinnost provozovatele
podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení")  


Provozovatel:
furbify s.r.o.
Osada Reviczkého 38
946 03 Kolárovo
IČO: 44 827 385
DIČ (daňové identifikační číslo): 44827385
(dále jen „Provozovatel")


II.:
e-mail: itaksro@gmail.com
(dále jen jako „Provozovatel“)
Dotčené osoby se mohou obracet se svými připomínkami a žádostmi týkajícími se zpracování osobních údajů na ITAK s.r.o.,  Mgr. Csík  a to písemnou formou nebo osobně:
e-mail :  itaksro@gmail.com
(dále jen jako „Odpovědná osoba“)


III.            Provozovatel zpracovává osobní údaje pro tyto účely (v závorce je uvedena doba zpracovávání osobních údajů)
a.            on-line prodej produktů (5 let),
b.            zdokumentování nákupu a platby, plnění účetních povinností (5 let),
c.            identifikace uživatele, jako zákazníka a udržování vztahů s ním (5 let),
d.            plnění objednaného produktu (respektive služby) vzhledem i na poskytovanou záruku a možné reklamace (5 let),
e.            vystavení faktury, možnost realizace platby (5 let),
f.            v rámci on-line platby odfiltrování transakcí s podezřením na zneužití (5 let),
g.            zdokumentování e-mailové, chatové komunikace a komunikace na sociálních sítích se zákazníky v zájmu prověřování sporných případů (5 let),
h.            realizace promocí, kampaní a přítomnosti v médiích (5 let)
i.            IS (informační systém) mzdy, personalistika (70 let ve smyslu spisového pořádku,
j.            IS kamerový systém (15 dní ve smyslu zákona)
k.            IS webové stránky (10 let)
l.            l. IS BOZP (10 let)
m.            IS CO (10 let)
                
 

 • Dotčená osoba /tj. zákazník/ má právo na přístup ke svým datům. Na základě žádosti dotčené osoby vystaví provozovatel potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje dotčené osoby, které se jí týkají. Pokud provozovatel tyto údaje zpracovává, vystaví na žádost kopii těchto osobních údajů dotčené osoby.
 • Vystavení první kopie je bezplatné. Za jakékoli další kopie, o které osoba požádá, bude provozovatel účtovat poplatek odpovídající správním nákladům, které mu s vystavením kopie vzniknou. Pokud osoba požádá o informace formou elektronických prostředků, budou jí poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, a to formou e-mailu, pokud nepožádá o jiný způsob.
 • Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, pokud o ní provozovatel eviduje nesprávné osobní údaje. Zároveň má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů. Provozovatel provede opravu, případně doplnění osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co ho dotčená osoba požádá.
 • Dotčená osoba má právo na vymazání osobních údajů, které se jí týkají, za předpokladu, že:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly;
 • dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí,
 • subjekt údajů odmítá zpracovávání osobních údajů podle
 • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně,
 • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
 • osobní údaje se získaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 16 let.
 • Dotčená osoba nebude mít právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je jejich zpracování nezbytné:
 • na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 • na splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
 • na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
 • Provozovatel provede výmaz osobních údajů dotčených osob na základě žádosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co vyhodnotí, že žádost dotčené osoby je opodstatněná.
 • Dotčená osoba má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:
 • napadne správnost osobních údajů námitkou podle a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
 • zpracovávání je protizákonné a dotčená osoba žádá namísto výmazu osobních údajů omezení jejich použití;
 • provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotčená osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
 • dotčená osoba zpochybnila zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nároku provozovatele, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.
 • Pokud dotčená osoba žádá o omezení zpracování svých osobních údajů, provozovatel nebude s dotčenými údaji provádět žádné zpracovatelské operace kromě uchovávání, bez souhlasu dotčené osoby.
 • Dotčená osoba bude provozovatelem informována, pokud bude omezení zpracování těchto údajů zrušeny.
 • Dotčená osoba má právo na přenositelnost údajů, což znamená získání osobních údajů, které poskytla provozovateli, přičemž má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli v běžně použitelném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků.
 • Dotčená osoba má právo kdykoliv namítat vůči zpracovávání osobních údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace. Dotyčná osoba může namítat zpracovávání jejích osobních údajů na základě:
 • Pokud dotyčná osoba namítne zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu její osobní údaje provozovatel nemůže dále zpracovávat.
 • Provozovatel doručenou námitku v přiměřené době posoudí. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.
 • právního titulu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo z právního titulu oprávněného zájmu provozovatele,
 • zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,
 • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Pokud dotčená osoba namítne zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, její osobní údaje provozovatel nemůže dále zpracovávat.
 • Provozovatel doručenou námitku v přiměřené době posoudí. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.
 • Dotčená osoba má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud bylo zpracovávání osobních údajů založené na tomto právním titulu.
 • Dotčená osoba svůj souhlas odvolá kontaktováním odpovědné osoby se svým požadavkem jakýmkoli zvoleným způsobem.
 • Zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu však není jeho odvoláním dotčena.
 • Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla porušena její práva v oblasti ochrany osobních údajů.